​​
Gói Số tiền nạp Vcoin nhận được
Gói Vcoin 1 50.000 VNĐ 50 Vcoin
Gói Vcoin 2 100.000 VNĐ 110 Vcoin
Gói Vcoin 3 200.000 VNĐ 230 Vcoin
Gói Vcoin 4 300.000 VNĐ 350 Vcoin
Gói Vcoin 5 500.000 VNĐ 600 Vcoin
Gói đặc biệt 1.000.000 VNĐ 2.000 Vcoin